Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Kosztowne świadectwo pracy

Kosztowne świadectwo pracy

Zagubienie świadectwa pracy i niezgłoszenie tego naruszenia sprowadziło na spółkę z Poznania karę pieniężną w wysokości 15.994 zł za naruszenie ochrony danych osobowych.

Czego dotyczyło naruszenie?

Naruszenie polegało na niezgłoszeniu Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

Jaka została nałożona kara?

Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 15.994 zł.

Dlaczego została nałożona kara?

W Spółce utracono świadectwo pracy jednego z pracowników, co spowodowało ryzyko naruszenia jego praw lub wolności. Nie można bowiem ustalić, czy w jego posiadanie, a przez to również szerokiego zakresu danych w nim zawartych, nie weszła osoba nieuprawniona.

Prezes UODO powziął wiadomość o tych nieprawidłowościach od Komendanta Powiatowego Policji. Spółka nie zgłosiła naruszenia uznając, że nie zaistniało ryzyko naruszenia praw lub wolności pracownika, m.in. na podstawie braku roszczeń względem Spółki.

Wymierzając karę Prezes UODO wziął pod uwagę takie elementy jak:

  • stosunkowo długi czas trwania naruszenia,
  • umyślny charakter działania polegający na podjęciu świadomej decyzji o niezawiadamianiu Prezesa UODO o naruszeniu,
  • niezadawalająca współpraca ze strony współki w postępowaniu,
  • sposób, w jaki Prezes UODO dowiedział się o naruszeniu – zawiadomienia nie dokonała Spółka, a Komendant Powiatowy Policji.

Okolicznościami łagodzącymi były:

  • ilość osób dotkniętych naruszeniem – naruszenie dotyczyło tylko jednej osoby, ponadto nie stwierdzono szkody, a osoba ta nie zgłosiła roszczeń wobec Spółki,
  • nie stwierdzono wcześniejszych naruszeń w Spółce.
Wnioski?
  • Zagubienie jakiegokolwiek nośnika danych, niezależnie od tego ilu osób dotyczy, może stanowić ryzyko naruszenia praw lub wolności tych osób.
  • Należy brać pod uwagę ryzyko naruszenia praw lub wolności, a więc nie musimy mieć pewności, że do takiego naruszenia doszło – wystarczy, że nie jesteśmy w stanie go wykluczyć.
  • Naruszenia ochrony danych, które powodują ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych należy zgłaszać Prezesowi UODO, niezależnie od tego, czy osoby nim dotknięte zgłosiły roszczenia.

Link do decyzji: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5110.12.2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *